loading

adatvédelmi-tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEKNEK amelyet kiadott a Suzu-Géró Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 710244; adószám: 12924648-2-42, székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 213., a továbbiakban: „Adatkezelő"). Preambulum Az Adatkezelő egységeinek működtetése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. Ebben a dokumentumban részletes tájékoztatást ad arról, hogy ügyfeleiről és felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon kezel; ezeket az adatokat milyen célra használja, kinek adhatja át, továbbá arról, hogy az Érintettnek milyen jogai vannak a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Adatkezelő főtevékenységként használt -és új gépjárművek kereskedelmével és szervizelésével foglalkozó gazdasági társaság. Tevékenysége során vevőit telephelyein személyesen szolgálja ki. A vevők igényeiket elsősorban személyesen, telefonon, e-mailben, a weboldalon keresztül valamint értékesítők útján adhatják le. Adatkezelő a tisztességes adatkezelés elvének megfelelően szervezi gazdasági működését, melynek gyakorlata során figyelemmel és tekintettel van munkavállalói, gazdasági partnerei, ügyfelei illetve bármely, vele a tevékenysége gyakorlása során érintkező személy személyes adataihoz fűződő jogaira és emberi méltóságára. Az Adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) 12-13. cikkében foglalt kötelezettségének eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatja az érintetteket. 1. Definíciókés célok Érintett:Szűkebb értelemben ügyfél, fogyasztó, felhasználó, vevő, érdeklődő, esetlegesen munkavállaló, tágabb értelemben bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki Adatkezelővel annak tevékenysége gyakorlása során érintkezésbe lép. Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. Egység: Adatkezelő cégnyilvántartásban rögzített székhelye és telephelyei. Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy bizonyos műveletekhez kötött - kezeléséhez. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az Adatkezelő számára adatok feldolgozását végzi. Süti (cookie):A süti rövid adatfájl, melyeket a meglátogatott weboldal szervere tárol el a felhasználó számítógépén, annak böngésző programjában. 1.1 Az Érintett személyes adatait Adatkezelő az Érintett által igénybe vett - elsődlegesen értékesítési - tevékenységek és szolgáltatások biztosításához, illetveaz Érintett esetleges garanciális igényeinek kielégítése érdekében kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést: • elsődlegesen a www.suzukigero.huoldalon történő ügyintézés során (2. pont), • az egyéb elektronikus kapcsolattartások (pld. e-mail, telefon) során (3. pont), • a promóciók, nyereményjátékok bonyolítása során valamint a Facebook-megjelenés során (4. pont), • az Adatkezelő telephelyein történő értékesítések és az ott nyújtott szolgáltatások során (5. pont), • a személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek működtetése során (6. pont), • postai úton, faxon vagy más, fizikai formátumban történő ügyintézés során (7. pont), • valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység során. 1.2 A munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység során kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő "Adatvédelmi Tájékoztató Munkavállalóknak" című tájékoztatója az irányadó. Ez a dokumentum nem nyilvános. 1.3 Az egyéb felsorolt területekhez kapcsolódó adatkezelésekre jelen tájékoztató rendelkezései az irányadóak. 2. Az Adatkezelő weboldalának látogatása 2.1 Az Adatkezelő weboldalának elérhetősége: www.suzukigero.hu. Adatkezelő tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a www.suzuki.hu és a www.mysuzuki.hu weboldal, ezeknek üzemeltetője azonban nem az Adatkezelő. 2.2Az Érintett a weboldalra megkötések, azaz regisztráció vagy bejelentkezés nélkül felléphet. A honlap Carussel rendszerű, a rendszer üzemeltetője a CDM eStratégiai Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 13.). 2.3A weboldal látogatója adatait akkor adja meg adatkezelőnek, amikor szolgáltatás igénybevételére vagy bármely típusú kapcsolatfelvételre jelentkezik. Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja Azonosító adatok, amelyek alatt a vezetéknév, a keresztnév, az e-mail cím és telefonszám értendő. Az Érintett beazonosítása és a vele való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a megrendelt szerviz szolgáltatás teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása, az online fizetés során a gyanús tranzakciók kiszűrése. A szerződés teljesítéséig, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. Online termékértékesítés esetén az Érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján. A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék teljesítése során az Érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. Gépjármű adatok, beleértve a típust, a motort, az évjáratot, a rendszámot, az alvázszámot és a szervizelés okát. 2.4Ha az Érintett meglátogatja Adatkezelő weboldalát, az Adatkezelő sütiket tárol az Érintett eszközén. Bizonyos sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal böngészése során az Érintett aktivitását figyelje a böngészőablak megnyitásának pillanatától annak bezárásáig. Amint a böngésző ablakot az Érintett bezárja, a sütik törlődnek. Más sütik az eszközön maradnak a beállított ideig, és minden alkalommal, amikor a sütit létrehozó weboldalt az Érintett meglátogatja, aktiválódnak. 2.5Egyes sütiket az Érintett eszközén közvetlenül az Adatkezelő weboldala tárol. Ezek a sütik segítenek Adatkezelőnek • azonosítani az Érintettet, miközben a weboldal egyes oldalait lapozza, és az ismétlődő látogatások során, például azért hogy ne kelljen ismételten kérni az azonosító adatokat, illetve annak az információnak a rögzítése érdekében, hogy a weboldal melyik verzióját jelenítse meg, amennyiben az adott pillanatban abból több változat is megjeleníthető, • védeni a rendszerét, figyelni azt, hogy nem történt-e visszaélés a weboldalra való csatlakozással, • nyilvántartani, ellenőrizni és eltávolítani a hibákat, elsősorban a weboldal működési hibáit. 2.6A sütik szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez. Ha ezeket a sütiket az Érintett a weboldalra lépéskor letiltja a böngészőben, előfordulhat, hogy a weboldal nem működikmegfelelően vagy hiányosan működik. 2.7Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán az Érintett tájékoztatását szolgálja. Az Adatkezelőnek nincs befolyása ezenweboldalak tartalmára és biztonságára. Az Érintett felelőssége áttekinteni az általajárulékosan meglátogatott oldalak adatvédelmi tájékoztatóját, illetve döntést hozni, mielőtt nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az adatait bármilyen formában megadná. 
 Cookie-k elnevezése Cookie-k útján gyűjtött adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama 1. Google AdWords 2. Google Analytics 1. újraértékesítési listák 2. felhasználói tevékenységek a honlapon Ezek az online reklámkövető cookie-k online reklámokat jelenítenek mega megnézett és a kattintott tartalmak, valamint a weboldal megtekintett aloldalai alapján. 26 hónap (alapértelmezés) 3. DWT saját cookie-k: Ezek a cookie-k segítenek tárolni az ügyfél által kiválasztott beállításokat. 4. Last_uploaded_img_path Utolsó feltöltött kép elérési útja. Utolsó feltöltött fájl elérési útja 6 hónap 3. Az egyéb elektronikus kapcsolattartások adatkezelési vonatkozásai 3.1 Adatkezelő ügyfelei ajánlatkéréseit, megrendeléseit, megkereséseit e-mail-ben, telefonon, sms-ben és más, nem Adatkezelő által működtetett alkalmazásokon keresztül is fogadja. Adatkezelő minden publikus elérhetőségére beérkező megkeresést adatvédelmi szempontból ügyfél-megkeresésként értékel, függetlenül attól, hogy az valójában hatósági, privát vagy egyéb megkeresés. A weboldalon keresztül érkező megkereséseken kívül adatvédelmi szempontból ebbe a kategóriába tartozik minden nem személyes/fizikai úton érkező kapcsolódási cél/forma, különös tekintettel az érdeklődés, az ajánlatkérés, a visszáru kezelése, a megállapodások megkötése és a panaszkezelés. Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja E-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz e-mail-ben beérkezett, a felhasználóra, vagy más Érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy összes körülményei. A beérkezett ügy kivizsgálása és dokumentálása, vagy a telefonbeszélgetés dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok az adatok, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak és eljárását, gazdasági tevékenységét lehetővé teszik. Az e-mail-es kommunikáció archiválásra kerül, így kapcsolódó ügyintézés vagy reklamáció esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az ügy kivizsgálását, megoldását lehetővé teszik. Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az e-mailen beérkezett megrendelés vagy megkeresés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli. A kereskedelmi ügyfélszolgálati tevékenység során kezelt adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján. A fogyasztó neve, címe, a vásárolt áru vagy szolgáltatás megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az Adatkezelő által eladott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése. A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év. Az Érintett önkéntes hozzájárulása, és a Fgytv.17/A. § (7) bekezdése. 4. Adatkezelés a promóciók és nyereményjátékok bonyolítása, valamint a Facebook-megjelenés során 4.1 Adatkezelő jogosult üzleti tevékenységét közösségi portálokon megjeleníteni illetve annak eredményességét promóciókkal és nyeremény-játékokkal támogatni. Az Adatkezelő ezek során is köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket az adatbiztonság követelménye megkíván. A Facebook a "https://www.facebook.com/privacy/"linken adja meg saját adatvédelmi tájékoztatóját és teszi lehetővé ügyfeleinek az alapbeállítások megváltoztatását. 4.2 A marketingakciók, promóciók és nyereményjátékok ismertté teszik Adatkezelő termékeit, és segítik a vásárlókat döntéseik meghozatalában. Ezek az akciók minden esetben egyediek, a kezelt adatok köre változó, ezért minden egyes ilyen vásárlói/fogyasztói akcióhoz külön részvételi szabályzat kerül kiadásra, amely a kapcsolódó adatvédelmi kérdéseket rendezi és az Érintetteket részletesen tájékoztatja. Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja Facebook Kommentek és üzenetek az Adatkezelő Facebook oldalán (a felület várhatóan 2019-től működik) Az Érintett kommenteket és üzeneteket tud küldeni és arra adott esetben választ is várhat az aközösségi oldalon keresztül. Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Az Érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a Rendelet6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Promóciók A személyes adatok köre alkalmanként kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint. Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása. Az adatkezelés időtartama esetenként kerül meghatározásra az adott promóció részvételi feltételeiben meghatározottak szerint. A promóciós tevékenység során kezelt adatok kezelésének jogalapja az adott promóció részvételi feltételeihez csatolt adatkezelési tájékoztatóban kerül meghatározásra. Nyereményjáték Vásárláshoz kötött eseti nyereményjáték során kezeld adatok: A játékban résztvevő neve, e-mail címe, telefonszáma. Fogyasztó értesítése és a nyeremény átadása abban az esetben, ha a nyereményjáték során, valamilyen tárgyi nyereményt nyer. Az adatkezelés időtartama esetről esetre kerül meghatározásra az adott nyereményjáték részvételi feltételeiben meghatározottak szerint, legfeljebb azonban a nyereményjáték lezárását követő 30. napon. A nyereményjáték során kezelt adatok kezelésének jogalapja az adott játékhoz kiadott részvételi szabályzatban kerül meghatározásra. 5. Személyes megjelenéshez kapcsolódó adatkezelés Adatkezelő telephelyein személyesen kerül kapcsolatba ügyfeleivel. Ennek során az ügyfelek használt vagy új autót vásároltatnak és kapcsolódó szolgáltatásokat vesznek igénybe. Amennyiben a személyes megjelenést tényleges vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele nem követi, a 6. pontban tárgyalt elektronikus megfigyelőrendszer által kezelt adatok körén kívül más adat nem jut Adatkezelő birtokába. Amennyiben a megjelenés ajánlatkéréssel, vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével fejeződik be, úgy a kezelt adatok köre - legfeljebb - a 3. pontban tárgyalt és az itt alább részletezett adatok körével bővül. Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja Az értékesítési adatfelvételhez szükséges az Érintett jelenlegi gépkocsijának az alapadatai, az az információ, hogy mikor tervezi következő gépjármű vásárlását vagy kapcsolódó szolgáltatás igénybe vételét. Tesztvezetéshez fenti adatokon túlmenően szükséges az Érintett vezetői engedélyének adatait rögzíteni. A személyre szabott ajánlat elkészítésének a lehetősége. Károkozás esetén felelősségáthárítás illetve az Érintett szándékához kapcsolódó jogszabályi megfelelés kontrolljának lehetősége. A szerződés teljesítéséig, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Az Érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 6. Az elektronikus megfigyelőrendszer 6.1 Az Adatkezelő a vonatkozó́ jogszabályoknak megfelelően elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) alkalmazásával a területén munkát végző, oda érkező illetve onnan távozó érintettek személyes adatait (arcképmás) rögzítés útján begyűjti, ezzel személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő által nem foglalkoztatott személyek esetén, azaz elsődlegesen az ügyfelek esetén az adatkezelés jogalapja az Érintett személy hozzájárulása. 6.2 A megfigyelőrendszer működése szempontjából Érintettnek tekinthető mindenki, aki a megfigyelőrendszer hatósugarában a személyes képmás adat alapján – közvetlenül vagy közvetve – azonosított vagy azonosítható́. 6.3 Az elhelyezett kamerák olyan minőségű felvétel készítésére és rögzítésére alkalmasak, amely lehetővé teszik az érintettek egyedi azonosítását. 6.4 Tekintettel az Adatkezelő tevékenységi körére, a területének méretére és az általa kezelt javak értékére, az adott adatkezelési cél csak az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésével érhető el. A megfigyelőrendszer működési elve az ún. tárolt élőképes felvétel. 6.5 Az adatkezelés célja elsődlegesen a prevenciós jellegű személy -és vagyonvédelem, másodlagosan pedig károkozás vagy bűncselekmény esetén az eset felderítése, a hatóságok munkájának segítése és az esetleges kártérítési vonatkozások realizálása. 6.6 Az Adatkezelő összesen 6 darab kamerát helyezett ki, amelyek az alábbi területeket figyelik meg. Cím Kamera Neve Megfigyelt terület Tárolási Idő 1173.Bp. Pesti út 213. Kamera 1. Emelet, könyvelés 3 nap Kamera 2. Autószalon bejárat 3 nap Kamera 3. Autószalon ügyfél pult 3 nap Kamera 4. Autószalon értékesítők 30 nap Kamera 5. Pénztár 30 nap Kamera 6. Autószalon bemutató terem 3 nap 6.7 Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá́ az alkalmazott technika megváltozásából fakadó́ hozzáférhetetlenné́ válás ellen. 6.8 Kamerás megfigyelés a mosdóban nem működik. Rejtett kamera Adatkezelőnél nem került elhelyezésre. Hangrögzítés nincsen. 6.9 Adatkezelő felhasználás hiányában (gyanú felmerülése, hatósági megkeresés stb.) a felvételeket alapesetben három munkanapig tárolja. Azokban a helyiségekben elhelyezett kamerák felvételeleinek a tárolási időtartama, ahol jelentős értékű/mennyiségű készpénz kezelése és őrzése történik, 30 nap. 6.10 Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az adatok rögzítése érinti, a felvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 7. Dokumentumok kezelése Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a papír alapon tárolt, illetve az adathordozókon tárolt személyes adatok védelmére. Ennek érdekében megalkotta az "Iratkezelési Szabályzat"című dokumentumot, mely jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi. Minden olyan ügyintézéshez, ahol elengedhetetlenül fontos, hogy elírás ne történhessék, vagy a manuális adatfelvétel az Adatkezelőre és ügyfeleire aránytalan terhet róna (pld. forgalmi engedély adatainak kimásolása), esetlegesen a hatósági ügyintézést a másolás hiánya aránytalanul meghosszabbítaná, az okiratokat és más dokumentumokat Adatkezelő lemásolja. Az így keletkezett adatokat Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulását követően haladéktalanul, de legkésőbb az "Iratkezelési Szabályzat" 19. pontjában rögzített határidőben megsemmisíti. 8. A jogos érdeken alapuló adatkezelés 8.1 Adatkezelő jogos érdekeire való hivatkozással (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján) - tehát az Érintett beleegyezése és jogszabályi kötelezés nélkül - az Érintett adatait fentieken túlmenően az alábbi célokból kezeli: • a korábbi vásárlási,ajánlatkérési és tesztvezetési adatokat azért, hogy személyre szabott ajánlatokat és célzott hirdetéseket küldhessen, akár a korábbi vásárlási adatok elemzését követően, • az elérhetőségi adatokat azért, hogy jogait, jogos érdekeit és gazdasági céljait védhesse, belső nyilvántartásait fenntartsa, kintlévőségeinek behajthatóságát biztosítsa, • a vásárlással kapcsolatos adatokat azért, hogy garanciális kötelezettségeinek teljesítésén (jogszabályi alap) túlmenően védje magát a visszaélésszerű igényérvényesítéstől. 8.2 A jogos érdek alapján végzett adatkezelésünk ellen az Érintett jogosult tiltakozni. 9. Az Adatfeldolgozók 9.1 Több esetben a tényleges adatkezelést az Adatkezelő nevében más - az Adatfeldolgozó - végzi. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Az Adatkezelő által az adatfeldolgozókkal kötött "Adatfeldolgozói Szerződés" tartalmazza az adatfeldolgozók jogait és kötelességeit, amely jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi. 9.2 Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe: Adatfeldolgozó 1 név: Dr. Szemes Ferenc (Duplex Könyvvizsgáló Kft.). Az adatfeldolgozó könyvvizsgálati szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelőnek. Adatfeldolgozó 2 név: Gájer Szabolcs (GNG Digital) Az adatfeldolgozó informatikai szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelőnek. Adatfeldolgozó 3 név: L&L Vagyonvédelmi Bt. (2120 Dunakeszi, Fő út 137). Az adatfeldolgozó elektronikus megfigyelőrendszer szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelőnek. Adatfeldolgozó 4 név: CDMeStratégiai Kft.Az adatfeldolgozó honlap üzemeltetési és adattárolási szolgáltatásokat nyújt az Adatkezelőnek. 9.3 Kiemelt Adatfeldolgozó Adatkezelő két banki partnerea K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) és az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) amelyekhez a vásárlásokkal kapcsolatos adatok a bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, és a fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok, pld. az adott tranzakció száma. További kiemelt Adatfeldolgozó a biztosítási partnercég, az Euro-Quattro Kft. (Budapest, Cinkotai út 2, 1173). Adatkezelő az összes biztosítási megbízást feléjük továbbítja és azokat ők dolgozzák fel. 9.4 Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Érintett személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 9.5 Amennyiben az Adatfeldolgozó a rá bízott személyes adatokat hozzáférési jogosultsággal nem rendelkező Munkavállalója vagy harmadik személyek számára továbbítja, vagy gondatlanul lehetővé teszi azok illetéktelenek általi kifürkészését, úgy az adatfeldolgozói szerződésének azonnali hatályú megszüntetésére és az esetleges anyagi jogkövetkezmények áthárítására teremt alapot. 9.6Sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó az Érintett személyes adatait, az adatkezelés szempontjából nem biztonságosnak számító harmadik országba nem migráltatja. 9.7 Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatja a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy más illetékes állami szerv számára. 10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 10.1 Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében: a. Az Érintett hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy az Érintettre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel. b. Az Érintett a Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz. Ennek körében jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek átadja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződésen alapul illetve az adatkezelés automatizált módon történik. 
 c.Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Az Érintett minden esetben köteles haladéktalanul jelezni, ha Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme, adószáma stb.) megváltozott vagy már nem aktuális. d. Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt bizonyos esetekben. 
 e. Az Érintett kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes; és ellenezi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e jogos indokaival szemben.
 f. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) f) pontján alapuló) kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 10.2 Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. 
 10.3 Érintett kérelmére Adatkezelő haladéktalanul megkezdi az intézkedést. A kérelem elbírálása díjmentes. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 10.4 Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja aőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 10.5 A személyes adatokkal kapcsolatos információ, tájékoztatás, panaszügyintézés díjmentes. A rendszerben tárolt személyes adatokkal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdést, kérést, panaszt kérjük az info@suzukigero.hu e-mail címre, vagy írásban Adatkezelő székhelyének a címéreeljuttatni. 10.6 Adatkezelőnek csak abban az esetbenvan módja felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha az Érintett személyazonosságodat kétséget kizáróan igazolta. 11. Adatvédelmi incidens 11.1 Amennyiben az Adatkezelőnél vagy az Adatfeldolgozónál a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esete állna fenn, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk. 11.2 Az Érintett és az Adatfeldolgozó a tudomására jutott adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az Adatkezelőnek. Adatkezelő ezt követően a jogszabályok szerint jár el. 11.3 Adatkezelő a tudomására jutott adatvédelmi incidensről Érintettet indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja. 12. Egyebek 12.1 Adatkezelő személyes adatokat nem ad el. Származtatott adatokat alkothat, de explicit módon egyéni viselkedést nem figyel, profilt nem alkot. Adatkezelő áruhitelt nem közvetít. 12.2 Adatkezelő az üzleteiben belépők részére Wi-fi kapcsolaton keresztül internetelérést nem biztosít. Saját belső Wi-fi hálózatához kapcsolódó jelszavakat közzé nem teszi. Amennyiben az Érintett ennek ellenére bármely módon csatlakozik Adatkezelő hálózatához, az ebből fakadó problémákért, károkért Adatkezelőt felelősség nem terheli. 12.3 Adatkezelő 16 éven aluli személyek adatait nem kezeli, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személy ehhez engedélyét adja. 12.4 Amennyiben az Érintett bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, úgy köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. 12.5 Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Ha valaki harmadik személy - pld. gazdasági társaság - nevében jár el, Adatkezelő jogosult az adott ügyletre vonatkozó képviseleti jogosultság ellenőrzésére. 12.6 Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Az Érintett köteles tudomására jutás esetén Adatkezelővel közölni, ha egy kiskorú (ügylettípustól függően 16 vagy 18 év alatti) önmagáról, vagy egy harmadik személy az Érintettről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot. 12.7 Adatkezelő informatikai alapú vásárlói elégedettség-mérést nem végez. Adatkezelő a hozzá publikus számain érkező telefonbeszélgetés-rögzítéstcsak a nagykereskedelmi vonalain végez, a kiskereskedelmi vonalakon és az üzletkötői vonalakon keresztül nem. 13. Jogorvoslatok 
 13.1 Jogainak megsértése esetén az Érintett jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz annak szokásos elérhetőségein. 13.2 Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül kivizsgálni, és közérthetőformában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 
 13.3 Fenti jogainak megsértése esetén az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
 13.4 Jogsérelem esetén az Érintett jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni. 
 13.5 Az Adatkezelőjogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor egyoldalúan kiegészíteni vagy módosítani, e változásról az érintetteket és az adatfeldolgozókat tájékoztatni köteles. Budapest, 2018. szeptember 15. Kiadta: Rojik József s.k. ügyvezető Készítette: Dr. Varga M. Péter ügyvéd (munkajog - adatvédelem - ingatlan)
promo